Try Git

Git is a repository for our precious source code. It also affords the maintenance.…

มาลองเล่น Git กัน

Git เป็นเครื่องมือตัวนึงที่ทำหน้าที่เป็น Repository หรือคลังสมบัติของเรานั่นเอง ใช้เก็บรักษา source code ต่างๆ และยังอำนวยความสะดวกในการปรับปรุง หรือแก้ไขอีกด้วย…